Nota prawna

Nota prawna

Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników stron internetowych www.app.com.pl oraz www.warsztat24.pl (dalej określanych zamiennie jako „strony” lub „strony internetowe”). Dostęp do stron lub korzystanie z nich oznacza wyrażenie zgody na wszystkie poniższe warunki i zastrzeżenia.

Prawa autorskie i znaki towarowe

APP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Przemysłowej 10, 62-300 Września, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278348, NIP 7891681180, REGON 300578847, kapitał zakładowy 3.050.000 zł. wpłacony w całości (zwana dalej „APP”) posiada, zastrzega sobie i zatrzymuje wszelkie prawa majątkowe, w tym prawa autorskie do stron internetowych www.app.com.pl oraz www.warsztat24.pl i materiałów w nich zawartych.
Nazwa firmy „APP”, znaki towarowe, znaki graficzne, w tym nazwa domeny „app.com.pl” oraz „warsztat24.pl” są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub niezarejestrowanymi oznaczeniami APP lub innych podmiotów, które udzieliły APP licencji na korzystanie z ww. oznaczeń na stronach internetowych (dalej określanych jako „Podmioty”). Żadna zawarta na stronach internetowych www.app.com.pl i www.warsztat.24.pl informacja nie może być interpretowana jako przyznanie przeglądarce lub użytkownikowi licencji lub prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego lub oznaczenia umieszczonego na tej stronie bez pisemnej zgody APP lub Podmiotów. Logo oraz nazwy APP są znakami towarowymi chronionymi prawem.

Marki

O ile nie podano inaczej wszystkie oznaczenia firmowe umieszczone na stronach internetowych www.app.com.pl oraz www.warsztat24.pl są chronione na mocy prawa autorskiego i/lub prawa własności intelektualnej na rzecz APP lub Podmiotów. Dotyczy to w szczególności firm, marek, tabliczek znamionowych, logo firmowych. Marki oraz elementy kompozycyjne użyte na naszych stronach są własnością intelektualną APP.

Gwarancja

Strony internetowe www.app.com.pl oraz www.warsztat24.pl zostały opracowane z największą starannością. Mimo to nie jest możliwe zagwarantowanie aktualności i dokładności wszystkich zawartych na nich informacji.

Ograniczenie odpowiedzialności

Treści zawarte na stronach www.app.com.pl i www.warsztat24.pl mają charakter czysto informacyjny i nie są wiążące. W szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. APP nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności. APP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody wynikłe z dostępu do stron internetowych www.app.com.pl i www.warsztat24.pl oraz z korzystania z nich.
APP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń systemu teleinformatycznego użytkownika w związku z dostępem do www.app.com.pl i www.warsztat24.pl korzystania ze stron lub pobieraniem z nich jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików. W szczególności APP jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności za przypadki zainfekowania systemu teleinformatycznego użytkownika oprogramowaniem typu malware, spyware, worm, cracking, phishing lub innym, jak również za przypadki otrzymywania niezamówionej informacji handlowej (spam) czy utraty danych.